• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Drukke tijden komen er aan voor Dorpsraad Berghem, veel onderwerpen ter sprake!

De drukke tijden komen er aan voor dorpsraad Berghem. In deze periode is visie voor het grote buitengebied van Oss en een enquête over het stedelijk gebied Oss/Berghem. De dorpsraad heeft er veel tijd aan besteed om voor beide onderwerpen van een onderbouwd goed advies te voorzien en de enquêtevragen te

beantwoorden maar vooral ook om kritische vragen te stellen over ons gebied Berghem! Nu komt er de periode aan van bespreken en zienswijze van de vragen die bij de gemeente zijn binnengekomen.

Dorpsraad Berghem vindt het heel belangrijk om bij te praten over zaken die zich af afspelen in Berghem en ook hoe het stand met onderhanden werk is. De volgende onderwerpen kwamen o.a. ter sprake:

Wadi's Piekenhoef
Een bewoner van een aanwonende van deze wadi's heeft een enquêteformulier huis aan huis bezorgd met vragen over onderhoud en eventuele mogelijkheden van zelfwerkzaamheid. De gemeente wil aangrenzend aan de woningen een strook van bijvoorbeeld 1,50mter vrij maken, om op deze gemeentegrond in bruikleen te geven aan de bewoners. Op deze manier kunnen de bewoners een tuintje irichten of een terras aanleggen. Daar moet dan een afspraak met de bewoners gemaakt worden.

Hoessenbosch
Mogelijkheden voor uitbreiding openluchttheater Hoessenbosch waarbij een nieuwe toegang welke recht doet aan een mooie entree Herperduin en het theater. De dorpsraad verwacht dit jaar meer duidelijkheid van de gemeente te krijgen over het idee. Vervolgens een gesprek met betrokkenen en directe omwonenden waar ook de dorpsraad bij aanschuift.

Overlast Jop Piekenhoef
Gesprek is gaande met de jeugd en met omwonenden die overlast signaleren. Dorpsraad Berghem en de gemeente overleggen over mogelijkheden die er zijn om dit probleem op te lossen. Dit heeft tijd nodig! De wil is er bij iedereen aanwezig om dit probleem tot een goed einde te brengen. Dit wordt vervolgd.