• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Column Rechtswinkel; problemen met overhangend groen?

Stichting Rechtswinkel Oss informeert in deze column over actuele zaken, waarmee een ieder te maken kan krijgen. Stel, uw tuin grenst aan de tuin van de buren. Zij houden van veel natuur om zich heen en planten hun omgeving het liefst vol met zoveel mogelijk groen. U houdt echter juist van een open tuin en vindt de bomen en struiken in uw omgeving hinderlijk. Want kunt u in zo’n geval doen?  In de wet is vastgelegd dat buren elkaar niet onrechtmatig mogen hinderen. Zo is er een regel dat het niet is toegestaan bomen te hebben binnen twee meter afstand van de erfgrens.

Voor heggen is deze afstand minimaal een halve meter. Er zijn hier enkele uitzonderingen op. Zo geldt de minimumafstand niet wanneer de eigenaar van het aangrenzende erf toestemming heeft verleend om binnen de minimumafstand bomen of heggen te hebben. Ten tweede geldt de minimale afstand niet als de boom of heg lager is dan de erfafscheiding. Daarnaast mag van deze minimale afstand afgeweken worden, als het aangrenzende erf een openbare weg of een openbaar water is. Ten slotte kan de gemeente in haar plaatselijke verordening afwijken van de minimumafstanden. Wanneer iemand de regels van het burenrecht overtreedt, kunt u hem een termijn geven om dit gebrek te herstellen. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven, kunt u een dagvaarding uitbrengen en de zaak voorleggen aan de civiele rechter.

Hinder van overhangende takken
Als aan de minimumafstand is voldaan, maar er hangen nog steeds hinderlijke taken over uw tuin, dan kunt u het volgende doen. Wat “hinderlijk” is, hangt van verschillende omstandigheden. U moet echter altijd allereerst uw buren verzoeken de takken te verwijderen. Dit verzoek moet schriftelijk zijn en u moet een redelijke termijn stellen om de takken te verwijderen. Als uw buren vervolgens geen gehoor geven aan dit verzoek, is het toegestaan om zelf de takken te verwijderen. Als u kosten maakt om de takken te verwijderen, kunt u dit vaak op uw buren verhalen.

Overige hinder
Als u tevens andere hinder ondervindt, veroorzaakt door bomen en struiken van uw buren, dan kunt u zich beroepen op het algemene artikel dat buren elkaar niet op onrechtmatige wijze mogen hinderen. De kansen van dit beroep hangen af van de omstandigheden van het geval.

Heeft u meer vragen over het burenrecht of andere juridische vragen? Kom dan gerust een keer langs op ons spreekuur op donderdag en vrijdag van 19.30 tot 21.00 uur in de Oude Molenstraat 17 in Oss, of in de even weken op maandag van 19:30 tot 21:00 uur in de Sportstraat 3 te Berghem.