• fijnevakantie2019
  • toplente04
  • toplente02
  • 2017lente02
  • mooi1503
  • mooiberghemjeudesboules
  • zonondergang03

Berchs-Heem stelt vragen bij de recent geplaatste gsm-zendmasten op de kerktoren

Middels een ingezonden brief vraagt Berchs-heem het college van burgemeester en wethouders om uitleg en documentatie over de recent geplaatste nieuwe gsm-masten op de st.willibrorduskerk. Aangezien de kerk is opgenomen in het rijksmonumentenregister een terechte vraag, en middels de ingezonden brief hoopt het Berchs-heem duidelijkheid te krijgen van het college.  Lees verder voor de gehele ingezonden brief.

 

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Wij hebben geconstateerd dat de afgelopen week op en aan de gevels van de kerktoren aan de St. Willibrordusstraat 40 te Berghem enkele beeld verstorende gsm-zendmasten aangebracht zijn (zie bijlage 1).
Als bestuur van heemkundevereniging Berchs-Heem Berghem vragen wij ons af of hiervoor een omgevingsvergunning aangevraagd c.q. verleend is.
De kerktoren aan de St. Willibrordusstraat 40 te Berghem is onder monumentnummer 9335 (zie bijlage 2) opgenomen in het Rijksmonumentenregister, het behoud van dit rijksmonument is ons zeer aan het hart gelegen.
Volgens de richtlijnen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed dient bij aanpassen/verbouwingen of sloop van een rijksmonument door de gebouweigenaar een aanvraag omgevingsvergunning bij het bevoegd gezag (gemeente) te worden ingediend.
Deze aanvraag behoeft bij ingrijpende plannen de toets van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), bij minder ingrijpende toetsing door de plaatselijke Monumentencommissie.

Derhalve hebben wij hieromtrent de volgende vragen:
1. Is door of namens de gebouweigenaar van de kerktoren aan de St. Willibordusstraat 40 te Berghem (rijks- monumentnummer 9335) een omgevingsvergunning melding/aanvraag ingediend bij de gemeente Oss voor het aanbrengen van gsm-zendmasten op en aan de gevels van deze kerktoren
2. Zo ja, is op deze aanvraag door de gemeente Oss ter toetsing voorgelegd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), dan wel aan de gemeentelijke Monumentencommissie
3. Zo ja, heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), dan wel aan de gemeentelijke Monumentencommissie een positief advies gegeven over deze aanvraag
4. Zo ja, heeft de gemeente vergunning verleend op basis van dit positief advies op de eerder vernoemde ingediende aanvraag omgevingsvergunning
5. Zo nee, gaat de gemeente handhavend optreden vanwege het uitblijven van een door of namens de gebouweigenaar van de kerktoren in te dienen (revisie) aanvraag omgevingsvergunning aanbrengen gsm-zendmasten op of aan de kerktoren aan de St. Willibrordusstraat 40 te Berghem

Graag vernemen wij hierover nader van uw college.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van heemkundevereniging Berchs-Heem Berghem,

Gerard van der Linden (voorzitter)
Leo van Oorsouw (secretaris)